Korpsets vedtekter


Gjeldende vedtekter for Nardo skolekorps

Sist oppdatert etter årsmøtet 2020


VEDTEKTER FOR NARDO SKOLEKORPS

§ 1 ORGANISASJON

Korpset ble stiftet 18. november 1954 på Singsaker skole med navnet Singsaker skolekorps. Korpset flyttet i 1975 til Nardo skole og tok navnet Nardo skolekorps.

Nardo skolekorps står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Trøndelag Krets av NMF.


§ 2 FORMÅL

Nardo skolekorps skal:


2.1 MUSIKK

Ivareta og utvikle korpsmusikk gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering. Drive tilleggsaktiviteter som drill, storband, ensemblespill og lignende når det er interesse for det.

Korpsets styre skal i årsmøte legge frem en handlingsplan for det musikalske arbeidet for en periode på 3 år fremover. Planen skal evalueres og rulleres.


2.2 SOSIAL AKTIVITET

Ivareta og utvikle korps- og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for barn og ungdom.


2.3 INFORMASJON

Informere om korpsets, kretsens og NMF's aktiviteter, og fremme forståelse for korpsets kulturelle, sosiale og oppdragende betydning.


2.4 MUSIKKPOLITIKK

Ivareta korpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv. Følge opp de overordnede musikkpolitiske retningslinjene kretsen og NMF trekker opp.


2.5 ARRANGEMENT

Gi musikere, instruktører, dirigenter og tillitsvalgte tilbud om kurs og seminarer. Delta på og selv arrangere konserter, stevner/festivaler, konkurranser og lignende arrangement. Spesielt arbeide for å fremføre god musikk på og i miljøet rundt egen skole.


2.6 UTVIKLINGSARBEID

Utvikle og forbedre musikkfaglig og organisasjonsfaglig opplæring i samarbeid med skoleverket, musikkskolene og kretsen. Ta initiativ til nødvendig organisasjonsmessig utvikling og omstilling og samarbeide med andre korps og musikklivet for øvrig.


§ 3 MEDLEMSKAP


3.1 OPPTAK AV MEDLEMMER

a. Utøvende medlemmer

Utøvende medlemmer er de aktive musikantene og aspirantene i korpset. Interesserte kan etter søknad til styret opptas som utøvende medlemmer i Nardo skolekorps.

Medlemskap for personer som ikke er fylt 15 år, må være skriftlig godkjent av foresatte.

Ved innmelding i Nardo skolekorps blir man automatisk medlem av NMF.


b. Ikke-utøvende medlemmer

Ikke-utøvende medlemmer er først og fremst de foresatte til korpsets utøvende medlemmer. Søknad om medlemskap for interesserte omfatter automatisk søknad om ikke-utøvende medlemskap for deres foresatte. De ikke-utøvende medlemmene har som hovedoppgave å sørge for det økonomiske grunnlaget for korpsets drift. Andre som ønsker å utvise interesse for korpset, kan etter søknad til styret opptas som støttemedlemmer i korpset. Støttemedlemmer kan ikke velges inn i korpsets styre, men kan velges inn som medlemmer i korpsets faste komiteer eller påta seg andre verv som korpset måtte ha behov for.

c. Korpset følger Norges Musikkorps Forbunds gjeldende aldersbestemmelser. Styret kan etter søknad innvilge dispensasjon fra denne bestemmelsen.

d: Styremedlemmer må være medlem av NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database.


3.2 FORUTSETNINGER FOR MEDLEMSKAP

a. Korpsmedlemmene må overholde korpset, kretsens og NMF's vedtekter, regler og lovlige vedtak.

b. Utøvende medlemmer skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent/korpsleder varsles, om mulig i god tid på forhånd.

c. For utøvende medlemmer på barne- og ungdomsskolen skal opplæring på tildelt instrument skje i regi av Trondheim Kommunale Kulturskole (TKK) eller på annen måte bestemt av korpsets styre. Fritak fra ordningen må godkjennes av styret etter skriftlig søknad

d. Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.

e. Medvirkning i andre korps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre aktiviteter må godkjennes av styret.

f: Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til styret. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.


3.3 KONTINGENT

a. Kontingenten knyttes til de utøvende medlemmene og det betales kontingent pr medlem med 50% reduksjon for medlem nr to i en familie. Fra barn nummer 3 skal kontingenten dekke korpsets utgifter til NMF. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

b. Korpsåret med medlemsregistreringer, innrapportering til krets/forbund og kontingentinnbetaling følger skoleåret fra 1. august til 31. juli påfølgende år.

c. Utøvende medlemmer er forpliktet til å betale kontingenten innen 1. november for høstsemesteret og innen 1. mars for vårsemesteret, og eventuelle andre økonomiske medlemsforpliktelser til fastsatte tider.


3.4 UTMELDINGER

Utøvende medlemmer som ønsker å melde seg ut av korpset, må gi skriftlig melding om dette til korpsets styre. Skyldig medlemskontingent og eventuelle andre økonomiske restanser må være oppgjort før utmeldingen kan godtas. For sen innlevering av korpsets eiendeler medfører at kontingenten løper, og i tillegg kommer et gebyr på kr. 100,- pr. måned. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra Nardo skolekorps.

Ingen bør slutte i løpet av et korpsår.


3.5 SUSPENSJON OG EKSKLUSJON

a. Medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet, kan suspenderes av korpsets styre for et bestemt tidsrom. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.

b. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret til endelig avgjørelse.


3.6 NMF-RAPPORTERING OG -KONTINGENT

a. Det skal hvert år sendes årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatt frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.

b. Det skal betales kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall pr. 31. desember forrige år.


§ 4 ÅRSMØTET

4.1 STATUS

Årsmøtet er Nardo skolekorps' høyeste myndighet.


4.2 ÅRSMØTEPERIODE, INNKALLING OG SAKER TIL ÅRSMØTET

a. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar måned.

b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom korpsstyret eller 1/3 av medlemmene krever det.

c. Innkalling sendes ut minimum 3 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.

d. Styrets årsberetning, revidert regnskap og saker til behandling på årsmøtet, skal sendes ut senest en uke før årsmøtet.

e. Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.


4.3 REPRESENTASJON, RETTIGHETER OG VOTERINGER

a. På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.

b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:

- Medlemmer som har fylt 15 år. For medlemmer under 15 år kan en foresatt møte med tale- og forslagsrett.

- Styrets medlemmer i alle saker, med unntak av stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

c. Følgende har tale- og forslagsrett:

- Medlemmer som ikke er fylt 15 år.

d. Følgende har talerett:

- Representanter fra NMF

- Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.

e. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.


4.4 ÅRSMØTETS DAGSORDEN

1. Konstituering

a. Åpning

b. Godkjenning av innkalling

c. Valg av møteleder

d. Valg av møtesekretær og stemmetellere

e. Valg av to protokollunderskrivere

f. Godkjenning av dagsorden/saksliste

2. Godkjenning av årsberetningen

3. Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap for perioden 1.januar - 31. desember

4. Saker fremmet av korpsstyret

5. Saker fremmet av korpsmedlemmene

6. Fastsettelse av kontingenter og budsjett for kommende regnskapsperiode

7. Valg av leder for ett år (særskilt valg)

8. Valg av inntil 5 styremedlemmer, alle med funksjonstid to år

- Følgende funksjoner skal dekkes i styret:

- Nestleder

- Sekretær

- Kasserer

- Materialforvalter

- 1. styremedlem


9. Valg av revisorer for ett år


10. Valg av komitémedlemmer (de som er på valg) for 2 år:

- minst 4 medlemmer, samt leder til Miljøkomiteen

- minst 2 medlemmer, samt leder til Notekomiteen

- minst 4 medlemmer, samt leder til Instrumentkomiteen

- minst 2 medlemmer, samt leder til Uniforms komiteen

- minst 3 medlemmer, samt leder til 17.mai komiteen

- minst 2 medlemmer, til Dugnadskomiteen

- minst 2 medlemmer, samt leder til Rekrutteringskomiteen

- minst 2 medlemmer til Kommunikasjon, IT og PR

- minst 3 medlemmer, samt leder til Turkomiteen

Styret vil til enhver tid foreslå/anbefale antallet overfor valgkomiteen, i henhold til korpsets størrelse. Det velges ett varamedlem til hver av ovennevnte komité.

11. Valg av leder og 2 medlemmer til Valgkomiteen, alle med funksjonstid 1 år

De valgte personene tiltrer sine funksjoner umiddelbart.


4.5 HVEM ER VALGBARE

Følgende er valgbare til korpsets styre:

- Utøvende medlemmer

- Ikke-utøvende medlemmer

Følgende er valgbare til korpsets komiteer (inkludert revisorer):

- Utøvende medlemmer

- Ikke-utøvende medlemmer

- Støttemedlemmer

Alle kandidater skal være forespurt og ha sagt seg villig til å ta på seg verv før de kan velges. De som velges må være fylt 15 år når de tiltrer.

Valgene foregår skriftlig dersom noen krever det. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.


§ 5 STYRET

5.1 SAMMENSETNING

Styret består av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, materialforvalter samt 1. styremedlem. Alle velges av årsmøtet.

Begge de to representantene fra Juniorstyret har stemmerett. Skolens representant møter som observatør med tale- og forslagsrett. I voteringssaker med stemmelikhet avgjøres saken etter lederens stemme.

Ved behandling av konfidensielle saker berører korpsmedlemmer og deres familier, skal Juniorstyrets representanter forlate styremøtet.

5.2 FULLMAKTER

a. Styret leder korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet. Styrets leder eller den styret gir fullmakt, tegner korpset.

b. Styret har fullmakt til å nedsette de utvalg og komiteer det er behov for utenom de faste komiteene.

c. Styret har fullmakt til å utforme og revidere de regler og instrukser det er behov for i tilknytning til disse vedtekter for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.

5.3 INNKALLING TIL STYREMØTER, BESLUTNINGER

a. Styret innkalles når lederen eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.

b. Styret er beslutningsdyktig når minst fem av de stemmeberettigede er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan ett styremedlem forlange saken forelagt et fulltallig styre før gyldig vedtak kan gjøres.

c. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene skal sendes styrets medlemmer og revisorer. Korpsmedlemmene skal ha informasjon om de vedtak som er gjort.


5.4 STYRETS OPPGAVER OG PLIKTER

Styret har bl.a. følgende oppgaver og plikter:

a. Tilrettelegge tiltak for å skaffe midler til driften.

b. Sørge for styring av korpsets økonomi i henhold til vedtatt budsjett for perioden samt føre løpende regnskap.

c. Ansette og inngå lønns- og arbeidsavtale med dirigent og eventuelle instruktør(er).

d. I samarbeid med dirigenten legge forholdene best mulig til rette for å skape trivsel og godt miljø i korpset.

e. Tilrettelegge saker for foreldremøter og sørge for innkalling til møtene.

f. I samarbeid med dirigent og komiteer sørge for nødvendige anskaffelser til korpset.

g. I samarbeid med turkomiteen utarbeide forslag til turer og stevner.

h. Utarbeide årsberetning og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Årsberetning og revidert regnskap skal legges fram for årsmøtet til godkjenning.

l. Tilstrebe utstrakt fordeling av oppgaver og funksjoner til komiteer og andre medlemmer.

j. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.


5.5 BEREDSKAPSPLAN

Styret plikter å forholde seg til "Beredskapsplan for Nardo skolekorps" når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.


§6 MEDLEMSMØTER

Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer føler behov for det.


§ 7 JUNIORSTYRET

Juniorstyret består av korpsets tillitrepresentanter som velges blant korpsets utøvende medlemmer på et av de første samspillene etter sommerferien. Avgående Juniorstyre administrerer valget. Det skal tas hensyn til kjønnsfordeling ved valg av tillitsrepresentanter. Det kan velges inntil 5, men minimum 3 tillitsrepresentanter til Juniorstyret.

Juniorstyret konstituerer seg selv. Leder i Juniorstyret pluss et medlem til fra Juniorstyret møter som korpsets tillitsrepresentanter i korpsets styre. Disse må være fylt 12 år.

Juniorstyret utarbeider selv retningslinjer for sine arbeidsoppgaver.


§ 8 KOMITEER

8.1 REVISJON

De valgte revisorene skal gjennomgå regnskapet og beholdningsoversikt for siste periode og avgi beretning til årsmøtet.


8.2 VALGKOMITEEN

Valgkomiteen skal utarbeide forslag til kandidater til de tillitsverv som fremgår av § 4.4 og legge fram sitt forslag for årsmøtet.


8.3 INSTRUMENT- NOTE- OG UNIFORMSKOMITEENE

Komiteene har hovedansvar å ta seg av korpsets drift hva gjelder instrumenter, uniformer, noter samt assistere ved konserter, spilleoppdrag og lignende.

Følgende oppgaver besørges av instrumentkomiteen:

- Sørge for at instrumenter og utstyr holdes i god stand.

- Føre kartotek over instrumenter.

- I samråd med dirigenten vurdere materiellets standard og behov for nyanskaffelser, samt foreslå nødvendig innkjøp overfor styret.

- Holde orden på korpsrommet

- Sørge for hensiktsmessig vaktordning ved korpsets øvelser og arrangement.

Følgende oppgaver besørges av notekomiteen:

- Føre kartotek over noter.

- Holde orden og oversikt i notearkivet samt sørge for sortering og arkivering av innsamlede noter

- I samråd med dirigentene kopiere og eller skrive ut tilstrekkelig antall noter til øvelsene

Følgende oppgaver besørges av uniformskomiteen:

- Sørge for at uniformer og utstyr holdes i god stand.

- Føre kartotek over uniformer.

- Påse at uniformer holdes i orden og sørge for nødvendig uniformsbytte.


8.4 MILJØKOMITEEN

Komiteen har ansvar for å arrangere tilstelninger for korpsmedlemmer og foresatte i samarbeid med styret. Dessuten å sørge for bevertning ved møter, seminarer osv.


8.5 DUGNAD OG 17.MAIKOMITEEN

Komiteene har ansvar for planlegging og gjennomføring av tiltak som kan sørge for inntekter til korpset. Herunder 17.maiarrangementet på skolen.


8.6 TURKOMITEEN

Turkomiteen legger frem forslag til turer og stevner samt seminarer etter initiativ og rammer gitt av styret og dirigenter. Etter styrebehandling planlegger komiteen turen i detalj, blant annet utpeke reiseledere, og sørger for gjennomføring av turen i nært samarbeid med styret og dirigenter.


§ 9 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPSFORBUND

9.1 Oppløsning av korpset kan kun foretas av to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtakene krever 2/3 flertall i et lovlig satt årsmøte.

9.2 I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto som disponeres av kretsen, kulturstyret i Trondheim eller Trondheim Kommunale Kulturskole (TKK) inntil nytt korps er opprettet. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av korps.

9.3 Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at korpsets midler og eiendom skal overføres til kretsen, et annet korps, TKK eller et musikkformål i grunnskolen dersom nytt korps ikke er reorganisert innen 5 år.

9.4 Ved utmelding av krets og forbund må det gjøres vedtak på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.


§ 10 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

Gjeldende vedtekter for Nardo skolekorps til hjemmesida v2