REKRUTTERING

Rekruttering, opplæring, undervisning og utmelding

Rekruttering ved ordinært opptak

Ordinært opptak i Nardo skolekorps skjer i løpet av våren. Interesserte bli meldt inn i Trondheim Kommunale Kulturskole (TKK) slik at de på høsten får instruktør på instrument.

Medlemmer og deres foreldre blir i samarbeid med korpsets styre og dirigent enige om valg av instrument. Det må tas hensyn til korpsets instrumentfordeling, dvs. besetning og disponible instrument og økonomi. Korpsets dirigent har avgjørende myndighet i tvilstilfeller, men det bestrebes å få til gode løsninger for alle parter.

Utlevering av instrument skjer på høsten når medlemmet har kommet inn på TKK og fått instruktør. 


Rekruttering utenfor ordinært opptak

Foruten rekruttering ved ordinært opptak, er korpset også åpent for nye medlemmer ellers i året, såfremt det passer med gruppestørrelse og aktiviteter. Da er det bare å møte opp på Nardo skole på torsdager når korpset har samspill, eller ta kontakt med dirigent eller noen i styret.


Korpsgruppene 

En ønskelig progresjon fram mot opptak i hovedkorps er som følger:

3. skoletrinn

Aspirantkorps med felles øvinger (torsdager kl 17.00-17.45) og instrumentopplæring på TKK

4. skoletrinn

Juniorkorps 1. år (torsdager kl 17.45 - 19.00)

5. skoletrinn

Høst: Juniorkorps 2. år (torsdager kl 17.45 - 19.00)

Vår: Juniorkorps 2. år pluss hospitering i hovedkorps (torsdager kl 17.45 - 20.00)


6. skoletrinn

Høst: Hovedkorps (torsdager kl 17.45 - 12.00)

I flere tilfeller avvikes det fra normal progresjon. Medlemmer kan komme inn i korpset på ulike skoletrinn og ha en raskere utvikling som gjør at de tas opp i hovedkorpset tidligere enn normalt.


Undervisningsopplegg

Nardo skolekorps har følgende undervisningsopplegg for sine medlemmer.

1) Individuell opplæring og gruppeopplæring på tildelt instrument

2) Felles øvelser og samspill

a) Samspill for aspiranter

b) Samspill for juniorkorps 

c) Samspill for hovedkorps

3) Diverse seminarer og prosjekter

Individuell opplæring og gruppeopplæring på tildelt instrument

Individuell opplæring og gruppeopplæring på tildelt instrument gjennomføres i regi av Trondheim Kommunale Kulturskole (TKK). Dette er obligatorisk for alle medlemmer i korpset som går på barne- og ungdomsskolen. Dersom spesielle forhold tilsier det, kan det unnlates. Det skal i tilfellet være godkjent av korpsets styre og dirigent.

Når det er bestemt hvilket instrument det nye medlemmet skal spille, skal det fylles ut søknadsskjema til TKK så fort som mulig, og senest innen utgangen av mai. Dette gjøres av foresatte. Kontingenten ved TKK dekkes direkte av musikantens familie. Dersom noen av medlemmene ikke får plass ved TKK (venteliste eller oppstart utenfor sesong), skaffer korpset (dirigent) annen kvalifisert instruktør, så fremt dette er mulig. Medlemmene betaler da samme kontingent til korpset, som de ellers ville ha gjort til TKK. Dette er en langt dyrere løsning for korpset, da vi ikke får offentlige midler til slik undervisning. Ved eventuell misnøye eller problemer med instruktør, bør dette tas opp med korpsets styre og dirigent før tiltak iverksettes.


Felles øvelser og samspill

a) Samspill for aspiranter

Aspirantene starter samspill i skoleårets 4. uke. Da har man rukket å lære noen toner på Kulturskolen først. Aspirantkorpset spiller i begynnelsen i hovedsak uten noter, og vi legger vekt på å tilpasse nivået slik at alle opplever mestring. Rekruttene spiller vanligvis to konserter første halvår. Øvingene foregår på torsdager fra kl 17.00-17.45.


b) Samspill for juniorkorps

Juniorkorpset er en videreføring av samspill for aspiranter og skal gi musikantene ferdigheter slik at de kan mestre opptak i hovedkorpset. Det legges vekt på spilleglede og tilpassede opptredener. Juniorkorpset øver hver torsdag fra 17:45 til 19:00 på musikkrommet og ledes av dirigenten for juniorkorpset.

Når musikantene har spilt i ca. 2 år i juniorkorpset, vil vi starte en myk overgang til hovedkorpset.


c) Samspill for hovedkorps 

Aktiviteten i korpset er i hovedsak knyttet mot hovedkorpset. Hovedkorpset har samspill hver torsdag fra 17:45 til 20:00 i gymsalen og ledes av hovedkorpsdirigenten. Hovedkorpset øver inn stykker til bruk ved de forskjellige opptredener og arrangementer korpset deltar på.


Diverse seminarer og prosjekter

Alle grupperinger i korpset deltar på ca. ett seminar i halvåret. Av og til er det ønskelig med flere andre instruktører enn de vanlige, og det kan være ulike målsettinger med seminarene, f.eks. Spesielle konserter, marsjering etc. Av og til er seminarene på skolen, mens andre ganger reiser vi bort. Korpset ønsker innimellom å sette opp forestillinger eller gjennomføre prosjekter. Dette er aktiviteter som sysselsetter store og små.


Mer eller mindre faste aktiviteter korpset deltar på:

1) Ulike typer skolekonserter

2) Korpsfestivaler

3) Julekonsert

4) Konserter med andre korps

5) Stjernedryss

6) Konfirmasjonsspilling

7) 17. mai og andre marsjeringsoppdrag 

8) Stevner

9) Korpsturer

10) Nissespilling 

I tillegg har vi andre arrangementer i løpet av året med hovedtrekk på det sosiale.


Utmelding

Korpset driver en forholdsvis langsiktig planlegging av aktiviteter. For at vi skal kunne planlegge konserter, turer, repertoar osv, er vi avhengig av å få vite i god tid om noen skal slutte. Oppbygging av musikkprogrammet strekker seg fra høsten og fremover neste vår. Det er derfor lite ønskelig at noen melder seg ut midt i et semester eller ved juletider. All utmelding skal skje skriftlig med underskrift fra foresatte. Dette gjøres ved å sende en mail til leder@nardokorps.no (klikk her). Alle korpsets eiendeler må være innlevert før medlemmet slipper å betale kontingent.

Plikter

Generelle forventninger til musikantene:

Oppmøte

Her vises til vedtektenes § 3.2 b: 

"Utøvende medlemmer skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent/korpsleder varsles, om mulig i god tid på forhånd."

Fravær meldes fortrinnsvis til dirigenten. Det er dirigenten som planlegger øvelsene og som eventuelt må justere programmet hvis noen uteblir. Jo tidligere fraværet meldes, jo bedre. I noen tilfeller, hvis hele instrumentgrupper mangler, må vi leie inn eksterne musikanter og da er det en stor fordel å få så tidlig beskjed som mulig.

Merk også at oppmøte på øvelser er et kvarter før selve øvelsen starter. Det er meningen at tiden skal benyttes til utpakking av instrument og notestativ, oppvarming på instrumentet og finne frem noter. Når øvelsen starter skal musikantene være klar til å spille.

Det er viktig å møte opp på siste øvelsen før en konsert eller forestilling. Kun sykdom er gyldig grunn til fravær.


Hjemmeøving

Det forventes at musikantene øver hjemme etter avtale med instruktør/dirigent slik at de kan ivareta sine musikalske oppgaver i korpset.


For øvrig

Det forventes at du som medlem i korpset tar vare på de effektene du låner av korpset som instrument, noter og uniform. Medlemmene i Nardo skolekorps viser generell god orden og oppførsel. En opplisting av regler for opptreden og oppførsel kan derfor virke unødvendig.


Regler for opptreden og oppførsel

Vi minner likevel om følgende retningslinjer som gjelder for skolekorps tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, herunder Nardo skolekorps:


Generell opptreden

Utøvende og ikke utøvende medlemmer, ledere, instruktører og dirigenter (heretter kalt medlemmer,) skal under opptreden i eller på vegne av korpset ivareta vanlige regler for god og sømmelig oppførsel og folkeskikk.

Medlemmene plikter å rette seg etter korpsets vedtekter.

Under alle forhold skal medlemmene opptre på en slik måte at de er verdige representanter for musikkbevegelsen.

All bruk av rusmidler er forbudt for alle medlemmer ved alle arrangementer. Ved overtredelse skal foreldre/foresatte varsles, og medlemmet kan vises bort for kortere eller lengre tid, jfr. korpsets vedtekter par. 3.5

Opptreden på øvelser

Medlemmene plikter å møte i god tid før øvelsen starter. Fravær meldes dirigenten før øvelsen.

Under øvelsen skal det være rolig i øvingslokalet, dvs. unødig bråk skal unngås.

Medlemmene skal rette seg etter beskjeder fra dirigent.

I pausen skal det også vises god opptreden/oppførsel.

Opptreden i uniform

Det forplikter å bære uniform. Så vel enkeltvis som samlet identifiseres uniformerte medlemmer med korpset. Medlemmer i uniform pålegges derfor ekstra aktpågivenhet ovenfor gjeldende regler for opptreden/oppførsel.

Når korpset opptrer uniformert, skal samtlige deltagende medlemmer bære uniformen slik det er foreskrevet. Eventuelle lettelser i antrekket skal ikke endre uniformens preg og skal gjennomføres likt for alle.

På uniformen skal det kun være åremålstegn, stjerner etc. og medaljer fra stevner/arrangement. Det kan være aktuelt å begrense antall medaljer.

Opptreden på reiser

Korpset skal alltid ha reiseledere på reiser og korpsturer.

Reiselederne skal være medlemmene behjelpelig i alle nødvendige forhold under reiser og opptredener, være kontaktledd ovenfor arrangør og verter.

Medlemmene plikter å rette seg etter reiseledernes anvisninger og beskjeder, samt gjeldende regler for opptreden og oppførsel.

Ved felles overnattinger i skolebygninger og lignende, skal reiselederne bo sammen med korpset og holde ro og orden.

Lederne skal være til eksempel for medlemmene ved å vise sømmelig og tillitsvekkende oppførsel.

Foreldreinnsats

Kostnader

Kontingenten for medlemskap i korpset er for tiden kr 2400 pr. år. Det er en familierabatt på 50% for barn nr. 2 og kr 600 på år fra barn nr. 3. Kontingenten dekker i hovedsak dirigenthonorar samt utgifter i forbindelse med instrumenthold og uniformer.

På korpsturer, seminarer og stevner må det forventes egenandel. Korpset dekker deler av deltakeravgiften ved sommermusikkskolen i regi av Norges Musikkorpsforbund, for de av våre musikanter som ønsker å delta på denne. Instrumenter lånes ut av korpset, men musikantene må selv holde fliser til treblåsere. Reparasjon av instrumenter sørger korpset for. Uniformene lånes ut av korpset, men sko,  hansker og annet personlig utstyr må musikantene holde selv.

Den individuelle opplæring på instrumentet gjøres i regi av Trondheim Kommunale Kulturskole (TKK). Kontingenten er for tiden kr 2105 per semester. Hver enkelt musikant får tilsendt regning fra TKK i posten. Kontingenten for individuell opplæring i korpsets regi er i hovedsak den samme som ved TKK.

Det er mulig å søke friplass ved kulturskolen ved lav inntekt.

Dugnadsarbeid

17.mai

Korpset står som arrangør av ettermiddagsarrangementet på Nardo skole og dette arrangementet bidrar betydelig til korpset - både sosialt og økonomisk. Alle medlemsfamiliene blir involvert med ca. 1 1/2 timers innsats på ettermiddagen på de ulike aktivitetene. I tillegge leverer hver familie en festkake som selges.


Fiskerimessa

Vi har i samarbeid med Nidarvoll skolemusikkorps vakter på fiskerimessa. Normalt 2-3 vakter pr. familie og hver vakt er på ca. 5 timer. Fiskerimessa foregår i midten av august og varer en drøy uke.


Kakebaking

I løpet av året vil hver familie leverer 3-4 kaker til kafeteriavirksomhet på ulike typer arrangementer. I tillegg til 17. mai bakes det kaker til høstkonsert, julekonsert, stjernedrysset i april.


Seminarer og turer

På turer og seminarer blir alltid en gruppe foreldre med. Oppgavene er vakter av ulik art og servering av mat. Korpset reiser på tur om sommeren, gjerne på starten av skoleferien. I tillegg reiser vi gjerne bort på et helgeseminar i løpet av høsten og en gang på vinteren.


Salg av lodd

Kanskje ikke den mest populære dugnadsjobben, verken blant foreldre eller musikanter, men det hører liksom med og gir et viktig økonomisk bidrag til korpset.


Andre forventninger til foreldrene

Det forventes at foreldrene sammen med musikanten tar ansvar for uniformer og instrumenter slik det er beskrevet tidligere. Noe kjøring vil også være nødvendig når korpset skal ut å spille. Foreldrene bør også oppmuntre musikanten til øving hjemme og ellers motivere musikanten når det trengs.


Korpsøvelsene

er også et sosialt treffsted for foreldrene hver torsdag. Her er det kaffe og av og til en kakebit å få. Representanter for styret vil alltid være til stede og er lutter øre for innspill fra både foreldre og musikanter.